Túi Thẻ SP

 

Hình Ảnh Thông Tin

 
Triệu Vân
 • Chiến pháp cơ bản: Ngân Long Đảm.
 • Chuẩn bị 1 lượt, tấn công đơn vị 7 lần (Lần đầu tỉ lệ sát thương 40%), mỗi lần sát thương tăng 7% và chọn 1 mục tiêu ngẫu nhiên.
 • Chiến pháp tách được: Bộ Vi Doanh.
 • Sau khi bắt đầu chiến đấu, -4% sát thương, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 3 lượt sau khi bị sát thương tấn công, bản thân Thủ +45, duy trì 1 lượt.

 
Hạ Hầu Uyên
 • Chiến pháp cơ bản: Định Quân Chiến.
 • Mỗi lượt đều tổn thất một số lính, tấn công 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 85%).
 • Chiến pháp tách được: Tiên Khu Công.
 • Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân ưu tiên hành động, mỗi lượt được 2 lần tấn công thường, Công +15.

 
Lư Thực
 • Chiến pháp cơ bản: Trung Lang.
 • Sát thương gây ra giảm mạnh, sát thương Chiến Pháp Chủ động, truy kích phải chịu giảm 23% (Theo Phòng thủ), Viện Hộ phe bạn cản tấn công trong 2 lượt.
 • Chiến pháp tách được: Bộ Vi Doanh.
 • Sau khi bắt đầu chiến đấu, -4% sát thương, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 3 lượt sau khi bị sát thương tấn công, bản thân Thủ +45, duy trì 1 lượt.

 
Trương Hợp
 • Chiến pháp cơ bản: Dưỡng Sức.
 • Khiến 1 nhóm địch sát thương phải chịu tăng 7,4% (Theo tốc độ), duy trì 2 lượt, tấn công mục tiêu 1 lần (Sát thương 62,5%).
 • Chiến pháp tách được: Đồng Lòng.
 • Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch mỗi lượt có 45% bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường.

 
Khương Duy
 • Chiến pháp cơ bản: Từ Lâm.
 • Nhóm phe ta Thủ +12,5(Theo mưu lược), Mưu +15, Công +9,4 (Theo mưu lược), duy trì 2 lượt, có 50% lẫn tránh, miễn dịch sát thương lần kế tiếp.
 • Chiến pháp tách được: Ban Thưởng.
 • Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta +15% sát thương tấn công và mưu công (Theo mưu lược).

 
Thái Sử Từ
 • Chiến pháp cơ bản: Phương Trận Sát.
 • Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 117,5%), khiến lần tấn công kế của mục tiêu sát thương giảm mạnh.
 • Chiến pháp tách được: Tỏa Nhuệ.
 • Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể tấn công duy trì 1 lượt.

 
Thái Văn Cơ
 • Chiến pháp cơ bản: Ly Sầu.
 • Nhóm đồng đội hồi 78,5% lính (Theo mưu lược), đồng đội vào trạng thái chỉnh đốn, mỗi hồi 51,5% lính (Theo mưu lược), dùy trì 2 lượt.
 • Chiến pháp tách được: Bất Công.
 • Trong chiến đấu không thể tấn công thường, bản thân 12,5% sát thương mưu công, mỗi lượt phát động 1 mưu công với 1 kẻ địch trong cự ly (Sát thương 41,5% theo mưu lược).

 
Chân Lạc
 • Chiến pháp cơ bản: Lạc Thần.
 • Mỗi lượt hồi phục lính cho 1 đồng đội (Tỉ lệ hồi phục 52,5% theo mưu lược), sát thương tấn công thường động đội phải chịu giảm 16,5% (Theo mưu lược).
 • Chiến pháp tách được: Đoạt Chí.
PR code