Tính Năng Quân Di Cư

Tính Năng Quân Di Cư (Season 2 - 3)

 • Giới thiệu:

Có thể chọn Châu hiện tại hoặc Châu xung quanh xây doanh địa Quân Di Cư, nhưng không thể vào tài nguyên Châu bên cạnh.

 • Trở thành Quân Di Cư sẽ phá bỏ tất cả thành phụ và cứ điểm, hủy tất cả lãnh địa, kiến trúc đang xây và khoa kỹ đang nghiên cứu sẽ bị hủy bỏ, quân thành chính sẽ tự trở về thành chính, quân thành phụ sẽ tự giải tán.
 • Trở thành Quân Di Cư sẽ giữ lại 80% Tài Nguyên, nhưng không được vượt quá giới hạn Kho Doanh Địa.
 • Trở thành Quân Di Cư cần Đô Phủ lv6.
 • Trong 2 ngày tiếp theo không thể tiếp tục trở thành Quân Di Cư.
 • Giới hạn Danh Vọng và tốc độ tăng danh vọng bình thường nhưng lãnh địa bị giới hạn 30.
 • Quân Di Cư hủy đất chỉ cần 10 phút.
 • Lãnh địa:
  • Giới hạn danh vọng và tốc độ tăng danh vọng giống với bình thường, nhưng lãnh địa bị giới hạn 30. Quân di cư hủy đất chỉ cần 10 phút.
 • Doanh địa:
  • Quân Di Cư sẽ xây 1 doanh địa tại vị trí ngẫu nhiên trong Châu đã chọn, thay cho thành chính ban đầu.
  • Doanh Địa sẽ giữ lại cấp kiến trúc thành chính và cấp kỹ thuật, nhưng không thể xây và tăng cấp kiến trúc, đồng thời cũng không thể nghiên cưu kỹ thuật.
  • Doanh địa Quân Di Cư sẽ không xuất hiện trên bản đồ lớn, trừ khi lọt vào tầm nhìn hoặc trong quận thành đang bị quốc gia khác khống chế.
  • Doanh Địa bị tấn công và độ bền giảm về 0 sẽ trở thành Quân di cư tiếp, Đô Phủ sẽ bị giảm 1 cấp.


Doanh Địa sau khi trở thành Quân Di Cư

 • Tài Nguyên:
  • Quân Di Cư có thể chiếm lãnh đại người chơi khác, phá bỏ kiến trúc, đánh thành phụ và thành chính để đoạt tài nguyên, nhưng đất chiếm được sẽ không có tài nguyên.
  • Quân Di Cư đoạt tài nguyên có thể vượt qua giới hạn kho.
 • Lãnh Địa:
  • Giới hạn danh vọng và tốc độ tăng danh vọng bình thường nhưng lãnh địa bị giới hạn 30.
  • Quân Di Cư hủy đất chỉ cần 10p.
 • Rời Quân Di Cư:
  • Quân Di cư tại vị trí bất kỳ chiếm 3x3, dùng lập thế lực xây thành chính mới sẽ trở lại bình thường.
  • Thành chính mới sẽ lưu giữ cấp kiến trúc doanh địa ban đầu, doanh địa ban đầu sẽ biến mất.
  • Sau khi xây thành chính, trong 1 ngày sẽ rơi vào trạng thái Suy Yếu, nếu bị tấn công và độ bền thành giảm về 0 thì sẽ lại trở thành Quân Di Cư, Đô Phủ giảm 1 cấp.
 • Hướng dẫn:
  • Giới hạn [Chỉ Huy] đội Quân Di Cư không vượt 9.5.
  • Quanh Doanh Địa Quân Di Cư không xuất hiện sơn tặc.
  • Quân Di Cư cùng Châu có thể phát tụ nghĩa, sau khi tụ nghĩa có thể cùng chia sẻ tầm nhìn và liên kết doanh địa.
  • Chợ Quân Di Cư không tạo mới Túi Tài Nguyên.


Quân Di Cư có thể tụ nghĩa

PR code