Tính Năng Lập Quốc (Season 2 - 3)

Tính Năng Lập Quốc (Season 3)

Sau khi hoàn thành thế cuộc Nổi Dậy, Minh Chủ của đồng mình có thể tiến hành lập quốc nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Chiếm tất cả thành của một Quận Huyện bất kỳ.
 • Đồng minh đạt lv 20.
 • Minh Chủ không bị thất thủ.

Giới thiệu tính năng lập quốc:

 • Toàn server tối đa lập 18 quốc gia.
 • Đủ điều kiện lập quốc trên sé do Minh Chủ chọn Đô Thành, quốc hiệu và màu thế lực phát động lập quốc.
 • Phát động lập quốc xong cần 24h thiết lập mới lập quốc thành công.
 • Khi đang lập quốc gia, nếu Đô Thành chọn bị chiếm hoặc Minh Chủ bị thất thủ thì lập quốc thất bại.
 • Lập quốc thành công xong, quân chủ tự động trở động thành Đô Thành Thái Thú.

Sau khi lập quốc xong có thể vào giao diện Quốc Gia để tiến hành nghiên cứu kỹ thuật Quốc Gia (season3)

Nội dung kỹ thuật Quốc Gia bao gồm:

Chức năng Hình ảnh Miêu tả

Cường Hóa Đóng Giữ

Đóng giữ ở đất Lúa lv5 trở lên sau khi.

Tu Bổ

 • Mở tu bổ. đội quân dùng tu bổ sẽ phục hồi độ bền đất của phe ta hoặc phe bạn trong thời gian nhất định theo điểm công thành.
 • Lượng phục hồi là 30% điểm công thành của đội quân.

Lộc Trại

 • Mở kiến trúc Lộc Trại, có thể xây trên Đất lúa lv5 trở lên.
 • Lộc trại có thủ quân, cấp đất xây càng cao thì cấp của Thủ Quân và lính càng cao

Thạch Công Sở

 • Mở kiến trúc mới Thạch Công Sở, có thể xây trên đất Đá lv5 trở lên. Tối đa có thể xây 5 Thạch Công Sở.
 • Thạch Công Sở sẽ tăng độ bền Cứ Điểm và kiến trúc xung quanh, cấp đất xây càng cao độ bền tăng càng nhiều.

Cường Hóa Lộc Trại

Có thể tăng giới hạn [Chỉ Huy] Tướng Thủ Lộc Trại

Xích Hầu Doanh

 • Mở kiến trúc mới Xích Hầu Doanh, có thể xây trên đất Gỗ lv5 trở lên.
 • Đội quân chờ lệnh trong Xích Hầu Doanh ra trận trong cự ly nhất định sẽ ẩn ra trận.
 • Ẩn ra trận có thể rút ngắn thời gian cảnh báo kẻ địch. Cấp đất xây Xích Hầu Doanh càng cao thời gian cảnh báo ẩn ra trận càng ngắn.

Cường Hóa Tu Bổ

Tăng tỉ lệ tu bổ để nhận điểm công thành thêm.

Chi Viện

Lộc Trại

Khiến Thủ Quân trong Lộc Trại có thể bảo vệ đất phe ta và phe bạn trong 1 ô xung quanh.

Cường Hóa Xích Hầu

Rút ngắn thêm cảnh báo ẩn ra trận của Xích Hầu Doanh.

Ngụy Trang

Có thể tăng cự ly ra trận của Xích Hầu Doanh.

Cường Hóa Thạch Công Sở

Tăng 100 điểm giới hạn độ bền của Thạch Công Sở.

Cứ Điểm Lớn

 • Mở kiến trúc Cứ Điểm lớn, có thể xây trên đất Sắt lv5 trở lên.
 • Độ bền của Cứ Điểm Lớn cao hơn cứ điểm thường, cấp đất xây càng cao giới hạn độ bền Cứ Điểm Lớn càng cao.

Cường Hóa Quan Sát

Có thể tăng thời gian duy trì quan sát.

Cường Hóa Cứ Điểm Lớn

Tăng giới hạn độ bền Cứ Điểm Lớn.

Thủ Cứ

Điểm Lớn

Xây Lỗ Châu mai trong Cứ Điểm Lớn, giảm sát thương phải chịu của đội quân chờ lệnh và đội quân đóng giữ.

Để xây dựng quốc gia cần tốn điểm kỹ thuật. Điểm kỹ thuật có thể nhận từ thành mà quốc gia đó chiếm lĩnh.

PR code