Tính Năng Kỹ Thuật (Season 3)

Tính Năng Kỹ Thuật (Season 3)

  • Sau khi hoàn thành thế cuộc Cát Cứ 2 sẽ mở tính năng kỹ thuật.
  • Có thể vào giao diện thành chính để thiết lập tăng cấp các kỹ năng kỹ thuật cá nhân.
  • Giao diện chính của tính năng kỹ thuật:

  • Các chức năng chính của hệ thống kỹ thuật cá nhân như sau:
Chức năng Hình ảnh Miêu tả

Thủ Lãnh Địa

Tăng độ bền lãnh địa, chỉ ảnh hưởng đất tài nguyên, không ảnh hưởng độ bền nội thành, kiến trúc cứ điểm, Trạm gác và thạch công sở.

Chỉ Huy

Sau khi nghiên cứu khiến đội quân thành phụ nhận được giới hạn [Chỉ Huy] của Phòng Thiện Đài thành chính.

Cường Hóa Cảnh   Giới Sở

Có thể tăng giới hạn cấp của Cảnh Giới Sở.

Tường Chắn

Mở kiến trúc tường chắn, xây xong tăng giới hạn độ bền thành.

Cường Hóa Tiến Cấp

Tăng giới hạn lính của thẻ tướng đã tiến cấp:

  • Tướng 5S mỗi lần tiến cấp tăng 200 lính.
  • Tướng 4S mỗi lần tiến cấp tăng 50 lính.

Cường Hóa Tường Chắn

Có thể tăng giới hạn cấp của tường chắn.

Mai Phục

Đội quân có thể mai phục ở đất Gỗ lv5 trở lên, phòng thủ xung quanh lãnh địa và không bị phát hiện.

Tướng Phủ

Mở kiến trúc tướng phủ, xây xong tăng giới hạn [Chỉ huy] của thủ quân. -Kiến trúc – Cảnh Giới Sở đạt lv5 sẽ mở Thủ Quân Tướng.

Trạm Gác

Mở kiến trúc mới Trạm Gác, có thể xây trên đất Đá lv5 trở lên. Xây tối đa 5 Trạm Gác. Trạm Gác có tầm nhìn cự ly 1 ô đất.

Quan Sát

Đội Quân

Phái đội quân đến Trạm Gác quan sát, cấp đất xây Trạm Gác càng cao cự ly quan sát càng lớn.

PR code