Thưởng Mùa Giải

Thưởng Thành Trì

Khi tổng kết mùa giải, số Châu Phủ đồng minh chiếm (gồm Quốc Đô) sẽ quyết định thưởng thành nhận được. Thưởng gồm Tướng SP 5 Sao, Tướng SP 4 Sao, Túi Thẻ Chinh Phục-Tuyệt miễn phí, thưởng được gửi đến tài khoản nhân vật sau khi mùa giải chuyển đổi xong. Cụ thể như sau:

Loại Số châu phủ đồng minh chiếm Thưởng trực tiếp cho đồng minh Gói thẻ đồng minh nhận
Nội dung thưởng Minh chủ Minh phó Quan viên Thành viên
Thưởng Chinh Phục 13 Tướng SP 5 sao 5 thẻ 5 thẻ 4 thẻ 1 thẻ Túi thẻ Chinh Phục (Tuyệt)
Tướng SP 4 sao 5 thẻ 5 thẻ 3 thẻ 3 thẻ
Số lần miễn phí thẻ chinh phục 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần
9 Tướng SP 5 sao 4 thẻ 4 thẻ 3 thẻ 1 thẻ
Tướng SP 4 sao 4 thẻ 4 thẻ 2 thẻ 2 thẻ
Số thẻ chinh phục miễn phí 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
5 Tướng SP 5 sao 3 thẻ 3 thẻ 2 thẻ 1 thẻ
Tướng SP 4 sao 3 thẻ 3 thẻ 1 thẻ 1 thẻ
Số thẻ chinh phục miễn phí 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Thưởng cát cứ 3 Tướng SP 5 sao 2 thẻ 2 thẻ 1 thẻ 1 thẻ Gói thẻ Cát Cứ (Tuyệt)
Tướng SP 4 sao 2 thẻ 2 thẻ 1 thẻ 1 thẻ
Số lần miễn phí thẻ cát cứ 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
1 Tướng SP 5 sao 1 thẻ 1 thẻ 1 thẻ 1 thẻ
Tướng SP 4 sao 1 thẻ 1 thẻ 1 thẻ 1 thẻ
Số lần miễn phí thẻ cát cứ 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
  • Số Châu Phủ đồng minh chiếm bao gồm Quốc Đô và Châu Phủ.
  • Minh chủ, minh phó, quan chỉ huy, quan viên sẽ lấy danh sách khi tổng kết mùa giải làm chuẩn.
  • Tướng SP có kỹ năng riêng, có thể tiến cấp cùng tướng hiếm, nhưng không thể cùng lúc xuất trận. Người chơi nhận Thẻ Tướng SP có thể tự chọn từ giao diện chọn thưởng (Mỗi tướng chỉ được chọn 1 thẻ).
  • Túi Thẻ Chinh Phục-Tuyệt và Túi Thẻ Cát Cứ-Tuyệt có thể chiêu mộ tướng tuyệt phẩm, sau khi tạo nhân vật trong mùa giải mới sẽ tồn tại 24 giờ, hết số lần miễn phí có thể dùng Ngọc chiêu mộ tiếp.

Thưởng Chiếm Lĩnh

Mỗi 1 Châu Phủ hoặc Quốc Đô mà đồng minh chiếm được, các thành viên đều nhận được thưởng tương ứng.

Thành Ngọc
Lạc Dương 200
Trường An, Bộc Dương, Tiêu 150
Nghiệp, Lâm Tri, Bành Thành, Kiến Nghiệp, Đại Nguyên, Vũ Uy, Thành Đô, Kế, Tương Dương 100

Chi tiết các thẻ tướng SP

PR code