Thay Đổi Mùa Giải

Mùa giải mới sẽ thiết lập lại bản đồ lớn, có thể chọn lại nơi bắt đầu và mở ra thời kỳ chinh chiến mới. Để đảm bảo công bằng, số liệu sẽ được xử lý như sau (Lấy số liệu khi gộp server làm chuẩn):

Loại Hạng mục Lưu Tạo lại Ghi chú
Thông tin cá nhân Danh vọng    
Lãnh địa tối đa    
Tài nguyên ( gỗ, sắt, đá, lúa)    
Chính lệnh    
Xu    
Ngọc    
Thẻ tướng Thẻ tướng   Lưu toàn bộ thẻ tướng
Cấp và EXP tướng   Tạo mới thành lv1
Binh lực võ tướng    
Thuộc tính tướng ( tấn công, phòng ngự, mưu lược, tốc độ, công thành)    
Chia điểm tướng (Điểm còn, đã chia)   Bảo lưu điểm từ tiến cấp
Số lần tiến cấp    
Trạng thái thức tỉnh   Cần tướng đạt trên Lv20 và chiến pháp ban đầu đạt Lv10 mới được học kỹ năng thứ 3
Cấp và EXP chiến pháp tướng tự có    
Chiến pháp tướng đã học   Sẽ hồi phục số lần học chiến pháp tương ứng
Cấp và EXP chiến pháp tướng học    
Trạng thái mở khóa loại lính   Cần server mở tính năng Đổi loại lính và tướng đạt Lv30 mới được đổi loại lính
Tướng đã đổi loại lính   Hồi phục loại lính ban đầu
Trạng thái bảo hộ tướng    
Chiến pháp Đã ngiên cứu    
Đã tách    
Tiến độ nghiên cứu Chiến Pháp    
Trạng thái học Chiến Pháp    
EXP chiến pháp    
Bản đồ lớn Cấp kiến trúc thành chính    
Thành phụ    
Cứ điểm    
Lãnh địa    
Nội thành quy thuộc    
Thành, Quân Thành quy thuộc, bổ nhiệm Thái Thú Thành, Thái Thú Phủ    
Quân doanh Ngoài thành&Cứ điểm quy thuộc    
Bến Tàu quy thuộc    
Đồng minh Đồng minh   Đồng minh xử lý giải tán
Khác Thư   Hãy chú ý nhận thư thưởng
Chiến báo    
Điểm thế lực và hạng cá nhân    
Điểm thế lực và hạng đồng minh    
Tiến độ nhiệm vụ    
Lượt trưng thu thuế    
Tiến độ Thế Cuộc Server   Hãy chú ý nhận Thưởng Thế Cuộc
Nhật ký và tiến độ Diễn Võ    
Chiêu mộ Đã mở Túi Thẻ    
Lượt miễn phí Túi Thẻ    
Miễn phí Túi Thẻ còn    
Lượt chiêu mộ nhận 4 sao còn lại    
Lượt chiêu mộ các Túi Thẻ còn lại    
PR code