Sự Kiện Mùa Giải 3

Quà Thế Lực Mùa Giải

 • Thời gian:
 • Điều kiện: Sau khi điểm Thế lực cá nhân của Quý Chúa Công đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà Quỹ Thế Lực.
 • Phần thưởng quà thế lực:
Điều kiện
(Điểm thế lực cá nhân)
Phần thưởng
600 Ngọc *388
400 Ngọc *388
800 Ngọc *388
1.000 Ngọc *388
1.200 Ngọc *388
1.500 Túi thẻ "Quốc Sĩ Vô Song" *1
1.800 Ngọc *388
2.500 Ngọc *388

 

Thu thập "Thập Thường Thị"

 • Thời gian: Mở server - vĩnh viễn.
 • Điều Kiện: Chiêu mộ 10 thẻ thành viên Thập Thường Thị sẽ nhận được 1 thẻ Thập Thường Thị 5 Sao.

 

Túi Thẻ Danh Tướng Mùa Giải

 • Thời gian: Trong 48 tiếng kể từ sau khi mở mùa 3.
 • Điều Kiện: Tất cả Chúa Công ở mùa 3.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Chúa Công sẽ nhận được 1 túi thẻ danh tướng mùa giải. Chúa Công có thể theo đó chiêu mộ các tướng của mùa 3. Túi thẻ không giới hạn số lần chiêu mộ.

Chung Sức Công Thành

 • Thời gian: Từ ngày 1 đến hết ngày 14 (kể từ khi mở mùa 3).
 • Điều Kiện: Tất cả Chúa Công ở mùa 3.
 • Nội dung: Trong 14 ngày kể từ khi mở mùa 3, Đồng Minh chiếm được Quận Thành cấp 3 trở lên đạt số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng cho toàn Đồng Minh. Riêng Minh Chủ của Đồng Minh sẽ nhận thưởng nhiều hơn.
Điều kiện Phần thưởng  
(Số quận thành chiếm được) Minh Chủ Thành Viên
1 Thành Ngọc*1.000 Ngọc*800
2 Thành Ngọc*2.000 Ngọc*1.600
3 Thành Ngọc*3.000 Ngọc*2.400

Lưu ý: Thành Lv4 được tính là 2 thành Lv3, Thành Lv5 được tính là 4 thành Lv3.

PR code