Sự kiện Mùa Giải 2

Quà Thế Lực

  • Thời gian: Sau khi mở mùa 2.
  • Điều Kiện: Tất cả Chúa Công ở mùa 2.
  • Nội dung: Sau khi mùa giải 2 chính thức khởi tranh, Chúa Công đạt đủ điều kiện điểm thế lực cá nhân theo từng mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Quà Thể Lực sẽ tồn tại vĩnh viễn sau khi mở mùa giải 2.
Điều kiện
(Điểm Thế Lực Cá Nhân)
Phần thưởng
200 Điểm Ngọc *388
400 Điểm Ngọc *388
600 Điểm Ngọc *388
800 Điểm Ngọc *388
1.000 Điểm Ngọc *388
1.200 Điểm Ngọc *388
1.500 Điểm Túi thẻ Quốc Sĩ (5 sao)
1.800 Điểm Ngọc *388
2.500 Điểm Ngọc *388


Hình ảnh túi thẻ Quốc Sĩ

Túi thẻ Danh tướng mùa giải

  • Thời gian: Trong 48 tiếng kể từ sau khi mở mùa 2.
  • Điều Kiện: Tất cả Chúa Công ở mùa 2.
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi sẽ nhận được 1 túi thẻ danh tướng mùa giải. Người chơi có thể theo đó chiêu mộ các tướng của mùa 2. Túi thẻ không giới hạn số lần chiêu mộ.


Hình ảnh túi thẻ mùa giải

Chung Sức Công Thành

  • Thời gian: Từ ngày 1 đến hết ngày 14 kể từ khi mở mùa 2.
  • Điều Kiện: Tất cả Chúa Công ở mùa 2.
  • Nội dung: Trong 14 ngày kể từ khi mở mùa 2, Đồng Minh chiếm được Thành Trì cấp 3 trở lên đạt số lượng nhất định sẽ nhận được thưởng cho toàn Đồng Minh. Riêng Minh Chủ của Đồng Minh sẽ nhận thưởng nhiều hơn.
Điều kiện
(Số Thành chiếm được)
Phần thưởng
Minh Chủ Thành Viên
1 Thành Ngọc*1.000 Ngọc*800
2 Thành Ngọc*2.000 Ngọc*1.600
3 Thành Ngọc*3.000 Ngọc*2.400

Lưu ý: Thành Lv4 được tính là 2 thành Lv3, Thành Lv5 được tính là 4 thành Lv3.

PR code