Phiên Bản Mới - Binh Hoang Mã Loạn

Cập Nhật Chiến Pháp

1. Chiến pháp Xung Trận của Triệu Vân 5 Sao

Điều chỉnh lại chiến pháp “Xung trận” của Triệu Vân 5 Sao cụ thể như sau: Xung Trận, khiến mục tiêu chịu hiệu quả tăng thêm của sát thương, hiện tại chịu ảnh hưởng của thuộc tính tấn công.

Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 3
 • Mục tiêu: Địch (Đơn)
 • Chi tiết: (Cấp 10) Tấn công 1 đơn vị (Sát thương 160%), gây thêm 24% (theo Mưu Lược), duy trì 1 lượt.
2. Chiến pháp của Cam Ninh 5S và Tôn Kiên 5S
 • Chiến pháp “Hỏa Lược” của Cam Ninh 5S:
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Bị động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 1
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản Thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Được ưu tiên hành động, dùng chiến pháp chủ động sẽ tăng 10% sát thương, khi tấn công có 30% tăng 50% sát thương.
 • Chiến pháp “Di Chí” của Tôn Kiên 5S:
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 6
 • Mục tiêu: Phe ta (Đơn)
 • (Cấp 1) Sau khi bắt đầu chiến đấu từ lượt thứ 3, Bộ Binh và Cung Binh tiền phong phe ta hồi phục lính, sau đó chịu tấn công thường sẽ phản kích (Sát thương 42,5%) và không thể hồi phục Lính, duy trì đến khi kết thúc.
3. Bí kíp Viễn Công
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 3
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Công và Mưu + 10, tầm đánh + 1, đồng thời tất cả phe ta trước khi bắt đầu chiến đấu 3 lượt nhận lợi ích giống bản thân.
4. Chiến pháp “Dưỡng Sức” của Trương Hợp 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 3
 • Tỉ lệ: 35%
 • Mục tiêu: Địch (Nhóm), (Trong cự ly 2 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Khiến 1 nhóm địch sát thương phải chịu tăng 7,4% (Theo tốc độ), duy trì 2 lượt, tấn công mục tiêu 1 lần (Sát thương 62,5%).
5. Chiến Pháp “Song Diễm” của Tiểu Kiều – Đại Kiều 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 5
 • Địch (Nhóm), (Trong cự ly 1-2 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Khiến nhóm địch bị Nóng Giận, có 40% xác suất khiến tầm đánh -1, duy trì 2 lượt.
6. Chiến pháp “Phát Nộ” của Hứa Chữ 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 3
 • Mục tiêu: Địch (Đơn)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Phát động 1 lần tấn công mạnh với 1 kẻ địch (Sát thương 150%), Công, Thủ, Mưu -16,5% (Theo Mưu lược), duy trì 2 lượt.
7. Chiến pháp “Từ Lâm” của Khương Duy 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh
 • Cự ly: 4
 • Tỉ lệ: 40%
 • Mục tiêu: Phe ta (Nhóm), (Trong cự ly 3 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Nhóm phe ta Thủ +12,5 (Theo mưu lược), Mưu + 15, Công +9,4 (Theo mưu lược), Tốc +15 (Theo mưu lược), duy trì 2 lượt, có 50% lẫn tránh, miễn dịch sát thương lần kế.
8. Chiến Pháp “Nhị Phu Dũng” của Nhan Lương và Văn Xú 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Kỵ Binh
 • Cự ly: 4
 • Tỉ lệ: 35%
 • Mục tiêu: Địch (Nhóm), (Trong cự ly 2 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Tấn công nhóm địch (Sát thương 70%), -25% sát thương khi phát động Chiến pháp Chủ động +12,5% sát thương Chủ động phải chịu, duy trì 2 lượt.
9. Chiến pháp “Thiện Binh Bất Quả”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: Mỗi lượt đều hồi phục lính (Tỉ lệ hồi phục 90%), có 30% xác suất hồi phục lính (Tỉ lệ hồi phục 150%).
10. Chiến pháp “Mưu Sâu”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Sau khi bắt đầu chiến đấu, + 4,5% sát thương mưu công của bản thân. Hiệu quả cộng dồn 1 lần.
11. Chiến pháp “Tấn Lôi”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
  • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Trong chiến đấu ưu tiên hành động, lượt 3 bắt đầu, khi công thường trúng mục tiêu có 20% xác suất bị Hỗn Loạn, duy trì 1 lượt.
12. Chiến pháp “Phá Giáp”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Truy kích
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: --
 • Tỉ lệ: 30%
 • Mục tiêu: Mục tiêu tấn công
 • Chi tiết: (Cấp 1) Tấn công thương xong sẽ tấn công mục tiêu lần nữa (Sát thương 82,5%), phòng thủ mục tiêu -12,5, duy trì 2 lượt.
13. Chiến pháp “Bất Công”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ huy
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Trong chiến đấu không thể tấn công thương, bản thân +12,5% sát thương mưu công, mỗi lượt phát động 1 lần mưu công với 1 kẻ địch trong cự ly (Sát thương 41,5%, theo mưu lược).
14. Chiến pháp “Bộ Vi Doanh”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Bộ Binh, Cung Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 10) Sau khi bắt đầu chiến đấu, -8% sát thương, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 3 lượt, sau khi bị sát thương tấn công, bản thân Thủ +90, duy trì 1 lượt.
15. Chiến pháp “Quân Đột Kích” 
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 4
 • Tỷ lệ: 35%
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 72.5%), kỵ binh và bộ binh phe ta 2 lượt tấn công, sát thương +14% (theo Mưu Lược).
16. Chiến pháp “Hỏa Xung Phong”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chủ động
 • Lính: Kỵ Binh
 • Cự ly: 4
 • Tỉ lệ: 35%
 • Mục tiêu: Địch (Đơn)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 80%), bị Lẩn Tránh, miễn 1 lần sát thương phải chịu tiếp theo, trong lượt kế +40% sát thương tấn công thường và nhận được hiệu quả, Chia Quân (Sát thương 50%) Tầm đánh +1.
17. Chiến pháp “Đao Trảm”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Bị động
 • Lính: Kỵ Binh
 • Cự ly: 3
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: (Cấp 1) Mỗi lượt có 25% xác suất phát động 1 lần tấn công nhóm địch (Sát thương 150%), sau đó trong lượt không thể phát động Chiến Pháp Chủ Động.
18. Chiến Pháp “Phản Sách”
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung Binh, Bộ Binh, Kỵ Binh
 • Cự ly: 4
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Địch (Nhóm), (Trong cự ly 2 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch khi phát động Chiến Pháp Chủ động giảm nhiều sát thương, ở lượt đầu có 50% xác suất bị Do Dự, không thể phát động Chiến Pháp Chủ Động.
19. Chiến pháp “Vô Oán” của Quách Hoàng Hậu 5S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Cung Binh
 • Cự ly: 3
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Phe ta (Nhóm), (Trong cự ly 2-3 mục tiêu)
 • Chi tiết: (Cấp 1) Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta giảm 13% sát thương phải chịu (Theo Mưu lược), bản thân và 1 đồng độ vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiếu Khích.
20. Chiến pháp “Đạm Tinh” của Hạ Hầu Đôn 4S
Hình Ảnh Thông Tin
 • Loại: Chỉ Huy
 • Lính: Kỵ Binh
 • Cự ly: 1
 • Tỉ lệ: --
 • Mục tiêu: Bản thân
 • Chi tiết: Khi chiến đấu, mỗi lần chịu sát thương tăng 3.5 tấn công, phòng thủ, cộng dồn tối đa 15 lần.
PR code