Phần Thưởng

Thưởng Thành Trì

  • Khi tổng kết, số Châu Phủ Đồng Minh chiếm (Gồm Quốc Đô) sẽ quyết định phần thưởng thành nhận được. Thưởng bao gồm Túi Thẻ SP, Túi thẻ Chinh Phục - Hiếm và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác, thưởng được gửi đến tài khoản nhân vật sau khi mùa giải chuyển đổi xong. Cụ thể như sau:
Loại

Số châu phủ Đồng Minh chiếm sau khi mùa giải kết thúc

Phần thưởng trực tiếp Túi thẻ Đồng Minh cùng hưởng
Nội dung thưởng Minh chủ Phó minh chủ Quan chỉ huy Thành viên
Quan viên
Thưởng Chinh Phục 13 Số lần miễn phí túi thẻ SP 6 lần 6 lần 5 lần 2 lần Túi Thẻ Chinh Phục-Tuyệt
Số lần miễn phí túi thẻ Chinh Phục 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần
9 Số lần miễn phí túi thẻ SP 5 lần 5 lần 4 lần 2 lần
Số lần miễn phí túi thẻ Chinh Phục 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
5 Số lần miễn phí túi thẻ SP 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
Số lần miễn phí túi thẻ Chinh Phục 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Thưởng Cát Cứ 3 Số lần miễn phí túi thẻ SP 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần Túi Thẻ Cát Cứ-Tuyệt
Số lần miễn phí túi thẻ Chinh Phục 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
1 Số lần miễn phí túi thẻ SPี 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Số lần miễn phí túi thẻ Chinh Phục 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Thưởng Loạn Thế 0 (Đô phủ lv8) Túi thẻ Cát Cứ - Tuyệt (Chiêu mộ 1 lần nửa giá, tổng 5 lần)
  • Số châu phủ Đồng Minh chiếm bao gồm Quốc Đô và Châu Phủ.
  • Thưởng Chinh Phục cần chiếm Lạc Dương mới được nhận, chưa chiếm được Lạc Dương tối đa chỉ nhận thưởng cát cứ >= 3 thành.
  • Thưởng loạn thế cần đô phủ thành chính đạt lv8 và chưa nhận thưởng Chinh Phục hoặc cát cứ mới được nhận.
  • Danh sách minh chủ, minh phó và quan viên lấy tổng kết khi mùa giải kết thúc làm chuẩn.
  • Túi thẻ SP có thể chiêu mộ tướng SP, sau khi tạo nhận vật trong mùa giải mới sẽ tồn tại 24 giờ. Tướng SP có thể tiến cấp cùng tướng hiếm nhưng không thể cùng lúc xuất trận.
  • Túi thẻ Chinh Phục và Túi thẻ Cát cứ có thể chiêu mộ tướng mùa giải, sau khi tạo nhân vật trong mùa giải mới sẽ tồn tại 24 giờ, hết số lần miễn phí có thể dùng Ngọc chiêu mộ tiếp.
  • Túi thẻ SP, Túi thẻ Chinh Phục và Túi thẻ Cát Cứ sẽ cập nhật định kỳ, thời gian cụ thể hãy xem thông báo.

 

Thưởng Chiếm Lĩnh

  • Mỗi 1 Châu phủ hoặc Quốc Đô mà Đồng Minh chiếm được, các thành viên đều nhận được thưởng tương ứng.
Cấp Ngọc
Lạc Dương 200
Trường An, Bộc Dương, Tiêu 150
Nghiệp, Lâm Tri, Bành Thành, Kiến Nghiệp, Đại Nguyên, Vũ Uy, Thành Đô, Kế, Tương Dương 100
PR code