Chuỗi Sự Kiện Mừng Máy Chủ Mới

  • Thời gian: Mở server – vĩnh viễn
  • Điều kiện: Tất cả Thành chủ tham gia ROW
  • Nội dung: Các Chúa Công đăng nhập trò chơi mỗi ngày sẽ được nhận ngay các Danh Tướng cùng các tài nguyên giá trị. Hoạt động chỉ kết thúc sau khi các Chúa Công đã đăng nhập đủ và nhận tất cả phần thưởng.
Ngày Phần thưởng
Ngày 1 Xu*10.000
Ngày 2 Lư Thực*1
Ngày 3 Lưu Bị*1 + Xu*10.000
Ngày 4 Chu Tuấn*1 + Xu*10.000
Ngày 5 Tôn Kiên*1 + Xu*10.000
Ngày 6 Xu*10.000
Ngày 7 Viện Thiệu*1
Ngày 8 Xu*10.000
Ngày 9 Xu*10.000
Ngày 10 Chu Tuấn*1 + Xu*10.000
Ngày 11 Xu*10000
Ngày 12 Gỗ*15.000 + Sắt*10.000 + Đá*10.000 + Lúa*10.000 + Xu*10.000
Ngày 13 Xu*10.000
Ngày 14 Ngọc*100 + Xu*10.000
Ngày 15 Sắt*20.000 + Gỗ*15.000 + Đá*15.000 + Lúa*15.000 + Xu*10.000
Ngày 16 Xu*10.000
Ngày 17 Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 18 Xu*10.000
Ngày 19 Xu*10.000
Ngày 20 Xu*10.000
Ngày 21 Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 22 Xu*10.000
Ngày 23 Xu*10.000
Ngày 24 Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 25 Xu*10.000
Ngày 26 Lúa*30.000 + Gỗ*20.000 + Sắt*20.000 + Đá*20.000 + Xu*10.000
Ngày 27 Xu*10.000
Ngày 28 Linh Đế*1

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa Công vui lòng xem trong trò chơi.
PR code