Cập Nhật Tướng Mùa 2

Trong mùa 2 lần này, ROW sẽ có sự phục vụ của 5 vị tướng mới, thông tin như sau:

Thẻ tướng Mùa 2 (5 sao)

HÌNH ẢNH THÔNG TIN
Lữ Bố - Hùng
Chiến pháp cơ bản: Xạ Kích
Tấn công 1 nhóm địch 2 lần, bỏ qua tương khắc binh chủng (tỉ lệ sát thương 60%), địch bị tấn công trong lần đầu tiên sẽ bị hiệu ứng giảm sát thương mạnh trong lượt tấn công kế tiếp của mình, mỗi lần tấn công chọn mục tiêu riêng
Chiến pháp tách được: Vạn Tiễn Phát
Chuẩn bị 1 lượt, tấn công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 75%), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh.


 
Quách Gia – Ngụy
Chiến pháp cơ bản: Kỳ Tá Mưu
Bản thân và 1 đồng đội mưu lược tăng 11%, đồng thời khiến 1 nhóm địch rơi vào một trong các trạng thái Hỗn Loạn, Nóng Giận, Khiếp Chiến, Do Dự trong 2 lượt.
Chiến pháp tách được: Mai Phục
Chuẩn bị 1 lượt, thi triển mưu công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 65%, theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (theo mưu lược).
Bàng Thống – Thục
Chiến pháp cơ bản: Mật Mưu
Khiến 1 nhóm địch tấn công hoặc mưu công sát thương giảm 15% (theo mưu lược), rơi vào Sợ Hãi (tỉ lệ sát thương 57.5%, theo mưu lược), mỗi lần địch sau khi tấn công sẽ chịu thêm hiệu ứng Yêu Thuật với mỗi chiến pháp truy kích được xét (tỉ lệ sát thương 66.5%, theo mưu lược) trong 2 lượt.
Chiến pháp tách được: Mai Phục
Chuẩn bị 1 lượt, thi triển mưu công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 65%, theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (theo mưu lược).
Lục Tốn – Ngô
Chiến pháp cơ bản: Hỏa Phong Uy
Chuẩn bị 1 lượt, thi triển Mưu Công với tất cả địch (Tỉ lệ sát thương 55.5%, theo mưu lược), khiến địch trong lần chịu sát thương kế bị 1 lần hỏa công mạnh (Tỉ lệ sát thương 11.5%. theo mưu lược).
Chiến pháp tách được: Mai Phục
Chuẩn bị 1 lượt, thi triển mưu công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 65%, theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (theo mưu lược).
  Đổng Trác – Hán
Chiến pháp cơ bản: Tửu Trì
Tấn công 1 nhóm địch 2 lần, bỏ qua tương khắc binh chủng (tỉ lệ sát thương 60%), địch bị tấn công trong lần đầu tiên sẽ bị hiệu ứng giảm sát thương mạnh trong lượt tấn công kế tiếp của mình, mỗi lần tấn công chọn mục tiêu riêng
Chiến pháp tách được: Vạn Tiễn Phát
Chuẩn bị 1 lượt, tấn công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 75%), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh.

Thẻ tướng SP (5 sao)

HÌNH ẢNH THÔNG TIN
Triệu Vân-SP – Thục
Chiến pháp cơ bản: Ngân Long Đảm
Chuẩn bị 1 lượt, tấn công đơn vị địch 7 lần (lần đầu tỉ lệ sát thương 40%), mỗi lần sát thương tăng 7% và chọn mục tiêu ngẫu nhiên.
Chiến pháp tách được: Bộ Vi Doanh
Lượt đầu bản thân tăng 17.5 phòng thủ, lượt 3 giảm 15% sát thương phải chịu, duy trì đến hết trận.
  Hạ Hầu Uyên-SP – Ngụy
Chiến pháp cơ bản: Định Quân Chiến
Mỗi lượt tổn thất 1 số lính, tấn công 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 85%)
Chiến pháp tách được: Tiên Khu Công
Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân được hành động trước, mỗi lượt tấn công thường 2 lần, tăng 15 tấn công.
Thái Sử Từ-SP – Ngô
Chiến pháp cơ bản: Phương Trận Sát
Sau khi tấn công thường, tấn công mạnh mục tiêu 1 lần (Tỉ lệ sát thương 117.5%). khiến lần tấn công kế của mục tiêu sát thương giảm mạnh.
Chiến pháp tách được: Tỏa Nhuệ
Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể tấn công, duy trì 1 lượt.
Chân Lạc-SP – Hùng
Chiến pháp cơ bản: Lạc Thần
Mỗi lượt hồi phục lính cho 1 đồng đội (tỉ lệ hồi phục 52.5%, theo mưu lược), đồng đội giảm sát thương tấn công thường phải chịu 16.5% (theo mưu lược).
Chiến pháp tách được: Đoạt Chí
Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 1 lượt.
  Lư Thực-SP – Hán
Chiến pháp cơ bản: Trung Lang
Sát thương gây ra giảm mạnh, sát thương chiến phấp chủ động, truy kích phải chịu giảm 23% (Theo phòng thủ), Viện hộ phe bạn cản tấn công trong 2 lượt.
Chiến pháp tách được: Bộ Vi Doanh
Lượt đầu bản thân tăng 17.5 phòng thủ, lượt 3 giảm 15% sát thương phải chịu, duy trì đến hết trận.
PR code