Cập Nhật Tướng 5S Mùa 3

 

Hình Ảnh Thông Tin

 
Nhan Lương - Văn Xú
 • Chiến pháp cơ bản: Nhị Phu Dũng
 • Tấn công nhóm địch (sát thương 70%), -25% sát thương khi phát động chiến pháp chủ động, +12,5% sát thương chủ động phải chịu, duy trì 2 lượt.
 • Chiến pháp tách được: Tấn Công Bất Ngờ.
 • Khi chiến đấu, nhóm địch sau mỗi lần chịu sát thương tấn công, tất cả sát thương phải chịu sẽ +2,6%(theo tốc độ), hiệu quả tối đa cộng dồn 5 lần.

 
Tào Thuần
 • Chiến pháp cơ bản: Hổ Báo Đốc Quân.
 • Lượt đầu sau khi bắt đầu chiến đấu, nhóm phe ta +40% sát thương tấn công (theo mưu lược), hiệu quả mỗi lượt giảm 1/4.
 • Chiến pháp tách được: Tấn Công Bất Ngờ.
 • Khi chiến đấu, nhóm địch sau mỗi lần chịu sát thương tấn công, tất cả sát thương phải chịu sẽ +2,6%(theo tốc độ), hiệu quả tối đa cộng dồn 5 lần.

 
Gia Cát Lượng
 • Chiến pháp cơ bản: Minh Kỳ Hư Thực.
 • Khi chiến đấu, tất cả địch mưu -3%, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 2 lượt, nhóm địch bị do dự, không thể phát động chiến pháp chủ động.
 • Chiến pháp tách được: Cầu Chiến.
 • Khi chiến đấu, mỗi khi phát động chiến pháp tự mang theo, có 25% xác suất bỏ qua thời gian chuẩn bị 1 lượt.

 
Bộ Hoàng Hậu
 • Chiến pháp cơ bản: Trung Cung Truy Tỷ.
 • Sau khi bắt đầu chiến đấu, phe ta -30% tất cả sát thương phải chịu, khi phải chịu sát thương tấn công hoặc mưu công, sát thương khác sẽ giảm 1/5.
 • Chiến pháp tách được: Cầu Chiến.
 • Khi chiến đấu, mỗi khi phát động chiến pháp tự mang theo, có 25% xác suất bỏ qua thời gian chuẩn bị 1 lượt.
PR code